Ekspertbistand er en del av IA avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Tilskuddet kan være aktuelt i enkeltsaker med hyppig eller langvarig sykefravær, der bedriftsintern sykefraværsoppfølging ikke har ført til en løsning. Eksperten er en nøytral part, med relevant kompetanse som bistår og kartlegger bakgrunn for sykefraværet og ser på muligheter og løsninger for at arbeidsforholdet skal fungere best mulig framover. Ekspertbistand kan gis i sykemeldingsperioden, men også mellom sykemeldingsperiodene.

Delecto tilbyr Ekspertbistand.

Hvorfor Ekspertbistand?

Høyt sykefravær er en stor utfordring for mange bedrifter. Vanskelige sykefraværssaker er ofte utenfor lederes kompetanseområde, og det kan være nyttig å få en uavhengig part til å se på situasjonen.
Målet for bistanden er at arbeidstaker skal komme ut av sykefraværet og tilbake i sin stilling, over i en ny stilling, eller vurdere muligheter for kompetanseheving eller jobbskifte.

Hvem kan søke?

Alle arbeidsgivere kan søke om ekspertbistand. Ekspertbistand kan benyttes i saker hvor interne tilretteleggingstiltak og sykefraværsoppfølging ikke har ført til resultater. Ekspertbistand fritar ikke arbeidsgiver fra tilretteleggingsplikten. Arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV må være enige om at ekspertbistand er et hensiktsmessig tiltak før tilskudd søkes.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet fra NAV dekker arbeidsgiverens utgifter til Ekspertbistand opp til en maksimal sats (kr 21 800). Dette dekker ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeidet med rapporten som eksperten skal skrive etter gjennomføringen. Utgifter til reise, kost og losji kan inkluderes. Arbeidsgiver må dekke andre utgifter og utgifter utover makssatsen. Tilskuddet kan ikke dekke behandling.

Slik jobber vi med Ekspertbistand

OPPSTART - Oppstartsmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert om målet for bistanden. Avklare roller og forventninger. Gjennomgang av sykefraværshistorikk. Gjennomgang av stillingsbeskrivelse og eventuelle tilleggsoppgaver.

KARRIEREVEILEDNING - Samtaler med arbeidstaker hvor målet er å bidra til å ta bevisste, aktive og kompetente valg med tanke på jobb og karriere. Karriereveiledning med bruk av profil- og samtaleverktøyet InFlow24. Avdekke interesser, egenskaper og behov i arbeid og fritid. Vurdere muligheter på egen eller annen arbeidsplass. Bevisstgjøring av 24- timers mennesket.

ARBEIDSPLASSVURDERING - Vurdering av arbeidstakers fungering opp mot jobbrollen og arbeidsgivers krav og forventninger innenfor fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold.

AVSLUTNING - Avslutningssamtale med arbeidsgiver, arbeidstaker og ekspert.
Oppsummering, evaluering og forslag til tiltak. Sluttrapport utformes og gjennomgås med arbeidstaker. Kopi sendes arbeidsgiver og med kopi til NAV ved behov.

Vår kompetanse

Delecto er godkjent leverandør av Ekspertbistand. Våre jobbkonsulenter har lang erfaring innen arbeidslivsveiledning og arbeidsinkludering. Det å støtte og veilede mennesker i endring og utvikling med fokus på mestring og arbeidsglede, er en viktig del av vårt arbeid og engasjement. Våre jobbkonsulenter har i tillegg til sosialfaglig utdanning, kompetanse innenfor fagområder relatert til arbeid og helse, som karriereveiledning, coaching, motivasjonspsykologi, HR management, kommunikasjon, psykisk helse m.m.

Mulige utfall i Ekspertbistandsaker

  • Tilbake til egen jobb, med/uten tilpasninger og eventuelt redusert stillingsprosent.
  • Annen rolle/andre oppgaver hos arbeidsgiver, og eventuelt kompetanseheving.
  • Søke utdanningspermisjon
  • Søke jobb innenfor andre yrker eller hos andre arbeidsgivere.

Hvordan finne eksperten?

Det er opp til hver enkelt arbeidsgiver å velge eksperten som kan hjelpe i sykefraværssaken. Kontakt Delecto for et møte, så utformer vi et forslag til hvordan vi kan hjelpe dere. Vi kan også bistå i utforming av søknaden til NAV Arbeidslivssenter.

Kontaktpersoner Ekspertbistand: Trude Amundsen Sørheim, 911 07 730, trude@delectokragero.no og Marieke Myhre, 452 80 758, marieke@delectokragero.no