Alle ved Delecto, både deltakere og ansatte har rett til:
 • Å bli møtt med respekt, toleranse og likeverd.
 • Å oppleve et trygt og utviklende arbeidsmiljø.
 • Å få innsyn i egne personopplysninger.
 • Å være trygg på at taushetsplikten overholdes.
 • Å få informasjon om endringer i Delectos strategi og beslutninger (Strategiplan). En HMS-ordning som fungerer.
 • Lønn eller annen økonomisk godtgjøring for å ha arbeid eller følge tiltak eller kurs ved Delecto (Arbeidsmiljø- og Folketrygdloven)
 • Å gi tilbakemelding til bedriften gjennom brukerundersøkelser og tilbakemeldingskassen «Ris & Ros» i 1.etasje på Delecto.
 • Å klage på saker som har betydning for vedkommende (Klagebehandlingsprosedyre).
 • Å få en bekreftelse eller attest som dokumenterer innholdet i opplæringen eller arbeidspraksisen.
 • Å få tilbakemeldinger fra overordnet på innspill og initiativ.
 • Rettigheter tilknyttet IA-avtalen. (Intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv)
 • Å være dekket av bedriftens yrkesskadeforsikring (Lov om yrkesskade)
 • Deltakelse i bedriftsinterne fora og eksterne organisasjoner (etter lov- og avtaleverk).
 • Å benytte Folketrygdens regler når det gjelder bruk av egenmelding og sykmelding for egen og barns sykdom.
Alle deltakere har rett til brukermedvirkning:
 • Å delta i utarbeidelsen av egen handlingsplan tilpasset egne behov og forutsetninger.
 • Å arbeide mot mål som gir økt livskvalitet.
 • Å gi tilbakemeldinger underveis ved regelmessig gjennomgang av handlingsplanen.
 • Å gi tilbakemelding på sluttrapporter.

Alle ansatte har rett til:
 • Ferie og fridager etter lover og avtaler (Ferieloven, Personalhåndboka).
 • Utvikle egen kompetanse etter bedriftens behov (Strategisk plan).

Delecto AS plikter:
 • Anmelde eller gi opplysninger om lovbrudd til politiet ut fra preventive hensyn.

OBS! Dersom du er i tvil om hva innholdet i dette dokumentet betyr, kan du spørre din jobbkonsulent, arbeidsleder, kursleder eller leder ved Delecto AS om hjelp.

Henvisninger til lovverk: http://www.lovdata.no/

På dette nettstedet kan du finne alle aktuelle lover, vi nevner de som mest angår mennesker i forhold til yrkesliv/tiltak i regi NAV. Tolking av lovtekster er imidlertid en krevende oppgave, som tryggest bør overlates jurister. NAV har jurister som i spesielle tilfeller kan kontaktes. NB! Bare via veileder på NAV. • Arbeidsmiljøloven: § 1-6 og § 1-8 definerer arbeidstaker-begrepet i forhold til ansatte og kursdeltakere ved Delecto AS. • Folketrygdloven: Regulerer våre trygderettigheter. Viser særlig til kap. 8: Sykepenger, herunder § 8-6 som er er grunnlag for IA-avtalen, kapittel 11. Arbeidsavklaringspenger og tilleggs stønader og kapittel 12. Uførepensjon. Loven forvaltes av NAV • Forvaltningsloven, • Sysselsettingsloven, • Ferieloven, • Yrkesskadeloven, • Sosialtjenesteloven, • Personvernloven, • Tariffavtaler, • Barnevernsloven